Kaeshi Waza

Counters to throws

O Soto Gari - O Soto Gaeshi

De Ashi Barai -Tsubami Gaeshi

Koshi Guruma - Ushiro Goshi

Uki Goshi - Utsuri Goshi

O Uchi Gari - Tomoe Nage

O Uchi Gari - De Ashi Barai

Uchi Mata - Tai Otoshi

Uchi Mata - Uchi Mata Sukashi

Uchi Mata - Sukui Nage

Ko Soto Gake - Tai Otoshi

Tai Otoshi - Yoko Guruma

Seoe Nage - Tane Otoshi

Seoe Nage - Sumi Gaeshi

Seoe Nage - Hadaka Jime

Hane Goshi - Sasae Tsuri Komi Ashi

Hiza Guruma - Hiza Guruma

Ko Uchi Gari - Sasae Tsuri Komi Ashi

 

Submit your own by email! mailto:perkropp@charter.net