SHIME WAZA
Strangulation Techniques
NAMI JUJI JIME Normal Cross Choke Nami-juji-jime.jpg
GYAKU JUJI JIME Reverse Cross Choke Gyaku-juji-jime.jpg
KATA JUJI JIME Half Cross Choke Kata-juji-jime.jpg
HADAKA JIME Naked Choke Hadaka-jime.jpg
OKURI ERI JIME Sliding Lapel Choke Okuri-eri-jime.jpg
KATAHA JIME Single Wing Choke Kataha-jime.gif
JIKOKU JIME Hell Strangle jigokujime.jpg
SANKAKU JIME Triangular Choke Sankaku-jime.jpg
SODE GURUMA JIME Sleeve Wheel Choke Sode-guruma-jime.jpg
RYOTE JIME Two Hand Choke Ryote-jime.jpg
KATATE JIME One Hand Choke Kata-te-jime.jpg
TSUKKOMI JIME Thrust Choke Tsukkomi-jime.jpg