Sets of Throwing Techniques For Belt Exams
Dai Ikkyo (Set One)
       De Ashi Harai  Advanced Foot Sweep De-ashi-harai.gif
       Hiza Guruma  Knee Wheel Hiza-guruma.gif
       Sasae Tsuri Komi Ashi  Supporting Lift-pull Foot Sasae-tsuri-komi-ashi.gif
       Uki Goshi  Floating Hip Uki-goshi.gif
       O Soto Gari  Major Outer Reap O-soto-gari.gif
       O Goshi  Major Hip O-goshi.gif
       O Uchi Gari  Major Inner Reap O-uchi-gari.gif
       Seoi Nage  Shoulder Throw Seoi-nage_1.gif
Dai Nikyo (Set Two)
      Ko Soto Gari  Minor Outer Reap Ko-soto-gari.gif
      Ko Uchi Gari  Minor Inner Reap Ko-uchi-gari.gif
      Koshi Guruma  Hip Wheel Koshi-guruma.gif
      Tsuri Komi Goshi  Lift-pull Hip Tsuri-komi-goshi.gif
      Okuri Ashi Harai  Sliding Foot Sweep Okuri-ashi-harai.gif
      Tai Otoshi  Body Drop Tai-otoshi.gif
      Harai Goshi  Sweeping Hip Harai-goshi.gif
      Uchi Mata  Inner Thigh Uchi-mata_2.gif
Dai Sankyo (Set Three)
       Ko Soto Gake  Minor Outer Hook Ko-soto-gake.gif
       Tsuri Goshi  Lifting Hip Tsuri-goshi.gif
       Yoko Otoshi  Side Drop Yoko-otoshi.gif
       Ashi Guruma  Foot Wheel Ashi-guruma.gif
       Hane Goshi  Springing Hip Hane-goshi.gif
       Harai Tsuri Komi Ashi  Sweeping Lift-pull Foot Harai-tsuri-komi-ashi.gif
       Tomoe Nage  Circle Throw Tomoe-nage.gif
       Kata Guruma  Shoulder Wheel
Dai Yonkyo (Set Four)
      Sumi Gaeshi  Corner Reversal Sumi-gaeshi.gif
      Tani Otoshi  Valley Drop Tani-otoshi.gif
      Hane Maki Komi  Springing Body Wrap Hane-maki-komi.gif
      Sukui Nage  Scooping Throw Sukui-nage.gif
      Utsuri Goshi  Transfer Hip Utsuri-goshi.gif
      O Guruma  Major Wheel O-guruma.gif
      Soto Maki Komi  Outer Body Wrap Soto-maki-komi.gif
      Uki Otoshi  Floating Drop Uki-otoshi.gif
Dai Gokyo (Set Five)
       O Soto Guruma  Major Outer Wheel O-soto-guruma.gif
       Uki Waza  Floating Technique Uki-waza.gif
       Yoko Wakare  Side Separation Yoko-wakare.gif
       Yoko Guruma  Side Wheel Yoko-guruma.gif
       Ushiro Goshi  Rear Hip Ushiro-goshi.gif
       Ura Nage  Back Throw Ura-nage.gif
       Sumi Otoshi  Corner Drop Sumi-otoshi.gif
       Yoko Gake  Side Hook Yoko-gake_1.gif
Shinmesho No Waza (Added in 1982)
       Morote Gari  Two-handed Reap Morote-gari.gif
       Kuchiki Taoshi  Dead Tree Drop
       Kibisu Gaeshi  Heel Trip
       Uchi Mata Sukashi  Inner Thigh Slip
       Ko Uchi Gaeshi  Minor Inner Reap Counter
       Daki Age  High Lift
       Tsubame Gaeshi  Swallow Counter
       O Soto Gaeshi  Major Outer Counter
       O Uchi Gaeshi  Major Inner Counter
       Hane Goshi Gaeshi  Springing Hip Counter
       Harai Goshi Gaeshi  Sweeping Hip Counter
       Uchi Mata Gaeshi  Inner Thigh Counter
       Kani Basami  Leg Scissors
       Kawazu Gake  Single-leg Hook
       O Soto Maki Komi  Major Outer Body Wrap
       Uchi Mata Maki Komi  Inner Thigh Body Wrap
       Harai Maki Komi  Sweeping Body Wrap
       Obi Otoshi  Belt Drop
       Daki Wakare  High Separation
       Hikkomi Gaeshi  Backfall Reversal
       O Soto Otoshi  Major Outer Drop
       Tawara Gaeshi  Ricebag Reversal
       Uchi Maki Komi  Inner Body Wrap
       Seoi Otoshi  Shoulder Drop
       Yama Arashi  Mountain Storm
Extra Techniques and Tips